Remont Kościoła

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU OBEJMUJE:

 

 

ETAP I – prace wstępne i prace badawcze-planowany termin -7.01.2020

 

1.1.      Kwerendę archiwalną wraz z opracowaniem w postaci studium historycznego – archiwa polskie ( Gdańsk, Malbork, Pelplin, Warszawa AGAD).

 

1.2.      Inwentaryzację wnętrz kościoła w postaci otofotomapy czarno białej rozwinięć ścian, z obrysami przekrojowymi – 6 przekrojów poprzecznych i 2 poziome ze sklepieniami i widocznymi obszarami posadzki w formie ortofotomap. Dla elewacji zewnętrznych kolorowe ortofotomapy.
Zakres inwentaryzacji elewacji obejmuje kolorowe widoki elewacji.

 

1.3.      Badania architektoniczne wstępne bezinwazyjne dla potrzeb wniosków kwerendy i określenia zakresu badań właściwych.

 

1.4.      Opracowanie Programu Badań Konserwatorskich wnętrza kościoła (PBK wnętrz) i złożenie wniosku do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o pozwolenie na badania niszczące w obiekcie - stratygraficzne, architektoniczne, konstrukcyjne, mykologiczne i związane z badaniem zasolenia i zawilgocenia, a także wynikające z analizy konieczności przebadania obiektu pod kątem tynków oryginalnych i historycznych warstw malarskich. Zasięg badań we wniosku o pozwolenie na badania większy niż wymagany dla przedmiotu Umowy.

 

1.5.      Opracowanie Programu Badań Konserwatorskich elementów wyposażenia ruchomego – ołtarze duży i mały, stacja drogi krzyżowej, dwa obrazy, chór muzyczny.  Opracowanie wniosku o badanie zabytków ruchomych w zakresie wytypowanych elementów wyposażenia ruchomego przeznaczonego do remontu w objętego przedmiotem Umowy.

 

Uzyskano pozwolenie na badania konserwatorskie w dniu 13.02.2020 

 

ETAP II – rozpoczęcie badań po uzyskaniu pozwolenia WKZ w Gdańsku

 

1.6.      Badania stratygraficzne tynków i wypraw malarstwa poprzedzające w miejscach badań niszczących jak w punktach opisanych poniżej w pkt. 1.10-1.13. oraz badania stratygraficzne sondażowe kościoła– ściany i sklepienie - odkrywki sondażowe – przyjęto 160 szt.

 

1.7.      Pobranie próbek i badania laboratoryjne próbek z wytypowanych odkrywek sondażowych – przyjęto 35 próbek laboratoryjnych.

 

1.8.      Raport z badań stratygraficznych.

 

1.9.      Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca stanu technicznego całego obiektu z wnioskami do projektu. Planowane ilości:

 

a.       odkrywek fundamentowych - 2 szt.,

 

b.       odkrywek na sklepieniach od góry - 14 szt,

 

c.       odkrywek żeber profilowanych od wnętrza - 12 szt.,

 

d.       odkrywek murów od wnętrza - 12 szt.

 

e.       odkrywek posadzki przy murach zewnętrznych i filarach – 4szt.

 

Szczegółowy zakres prac ekspertyzy konstrukcyjnej obejmuje:

 

1.       Odkrywki – ilość odkrywek przyjęto orientacyjnie. Odkrywki niszczące poprzedzone będą badaniami stratygraficznymi, odkrywki prowadzone będą z poziomu rusztowań

 

1.1.                   Odkrywki fundamentów – 2 szt.;

 

1.2.                  Odkrywki wątków cegieł od góry – 14 szt., przewierty punktowe dla określenia
           grubości sklepień;

 

1.3.    Odkrywki profili żebrowych sklepień od strony wnętrza, z rusztowania – 12szt., poprzedzone odkrywkami konserwatorskimi;

 

1.4.    Odkrywki wątków murowych w strefie spękanych ścian z rusztowań -12szt., poprzedzone odkrywkami konserwatorskimi;

 

1.5.    Odkrywki posadzki przy murach zewnętrznych i przy filarach – 4 szt., poprzedzone odkrywkami konserwatorskimi.

 

2.       Pobranie próbek cegły i zaprawy z murów i sklepień z poziomu poddasza: 12 - 16 szt.,
z przebadaniem ich cech wytrzymałościowych w laboratorium.

 

3.       Pomiary grubości murów, sklepień, przekrojów konstrukcji drewnianej chóru oraz więźb dachowych;

 

4.       Inwentaryzacja uszkodzeń konstrukcyjnych;

 

5.       Badania makroskopowe ściągów żelaznych z rusztowań pod katem ewentualnych rozwarstwień, pęknięć, ubytków;

 

6.       Sprawdzenie przyczepności tynków do sklepień i murów w strefach największych spękań, poprzez opukanie, z rusztowań;

 

7.       Badanie makroskopowe gruntu (wiercenia do ok. 3m) z uprzednio wykonanych odkrywek fundamentów;

 

8.       Serwis fotograficzny;

 

9.       Obliczenia statyczne sprawdzające sklepień, wiązarów więźby dachowej, konstrukcji nośnej pod chórem;

 

10.   Analiza zagadnienia, wnioski, zalecenia.

 

Dla zamodelowania sklepień niezbędna będzie inwentaryzacja fotogrametryczna ich kształtu od spodu.

 

1.10.   Badania architektoniczne towarzyszące w obrębie odkrywek konstrukcyjnych i w miejscach odkrywek zanikających – ilość odkrywek jak w pkt. 1.10. oraz badanie odkrytych wątków murów wewnętrznych wraz z roboczym rozwarstwieniem elewacji.

 

1.11.   Opinia mykologiczna budowlana więźby kościoła i zakrystii, konstrukcji drewnianej chóru, murów i tynków porażonych oraz elementów drewnianych konstrukcji (bez wystroju ruchomego) wraz z badaniami laboratoryjnymi pobranych próbek – przyjęto 10 próbek  (z wnioskami).

 

1.12.   Opinia stanu zawilgocenia i zasolenia w postaci pomiarów w przekrojach przegród – nawierty na zmiennych wysokościach i głębokościach przekroju – od 10 do 15 przekrojów metoda suszarkowo-wagowa, z próbkami zasolenia - przyjęto 10 próbek (z wnioskami).

 

Zakres ekspertyzy mykologicznej , zasolenia i zawilgocenia obejmuje:

 

*      Ekspertyzę wilgotnościową na podstawie 10 - 15 profili wilgotnościowych z pomiarami muru na poszczególnych wysokościach i głębokościach, pomiar metodą suszarkowo-wagową. Określenie przyczyn i źródeł zawilgocenia kościoła.

 

*       Badania zasolenia ilościowe i jakościowe – do 10 próbek.

 

*       Ekspertyzę mykologiczną obszarów kościoła porażonych przez korozję biologiczną – mury i elementy drewniane. Rozpoznanie makroskopowe i mikroskopowe – do 10 próbek.

 

1.13.   Inwentaryzacja instalacji elektrycznych w obiekcie pod kątem prowadzenia instalacji projektowanych wraz z koncepcją tras instalacyjnych projektowanych.

 

1.14.    Inwentaryzacja instalacji sanitarnych z koncepcją zmiany systemu ogrzewania dla kolejnego etapu prac projektowych, nie objętych przedmiotową Umową.

 

1.15.    Badania wytypowanych zabytków ruchomych – ołtarze: duży i mały, stacja drogi krzyżowej, dwa obrazy, chór muzyczny (wraz z wnioskami).

 

Zakres badań zabytków ruchomych obejmuje: PPK ołtarze + badania wyposażenia ruchomego + chór tj.:

 

*      Ołtarz duży; próbki ze stratygrafią (10 próbek); mykologia;

 

*       Obraz owalny w bogatej ramie; badania (8 próbek ze stratygrafią);

 

*       Ołtarz mały; próbki; mykologia;

 

*       Stacja drogi; próbki;

 

*       Półkolisty obraz, próbki,

 

*       Chór drewniany, próbki.

 

1.16.    Przygotowanie założeń projektowych wraz z wnioskiem o wydanie zaleceń do WKZ w  Gdańsku.

 

1.17.Planowane uzyskanie zaleceń konserwatorskich WKZ w Gdańsku.- 15.03.2020

 

ETAP III A- rozpoczęcie Projektu na podstawie zatwierdzonych zaleceń WKZ

 

1.18.     Projekt budowlano-wykonawczy zabezpieczeń konstrukcyjnych - branża konstrukcyjna, całość kościoła.

 

1.19.     Projekt budowlano-wykonawczy zabezpieczeń i prac remontowo-konserwatorskich Etapu I – branża architektura.

 

1.20.     Programy Prac Konserwatorskich PPK elementów budowlanych kościoła – dla elementów poddanych remontowi w obrębie wzmocnień (mur, sklepienia, tynki warstwy malarskie, posadzka).

 

1.21.     Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prac przez WKZ w Gdańsku oraz WA w Starostwie Powiatowym w Malborku

 

1.22.   Planowane uzyskanie Pozwolenia na prace konserwatorskie WKZ w Gdańsku- 10.04.2020 

 

ETAP III B – Przygotowanie wniosku o Pozwolenie na Budowę na podstawie uzyskanego pozwolenia WKZ w Gdańsku

 

1.23.     Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę przez Wydziała Architektury w Starostwie Powiatowym - w zakresie merytorycznym wniosku oraz koordynacja merytoryczna procedury uzgodnień ze Starostwem.

 

1.24.   Planowane uzyskanie Pozwolenia na Budowę – 15.04.2020

 

ETAP IV – Wykonanie Przedmiaru Robót i Kosztorysów Inwestorskich dla poszczególnych branż – budowlanej, instalacji elektrycznych, konserwatorskiej- planowany termin 21.04.2020