Chrzest święty

Informacje » Sakramenty » Chrzest święty

Sakrament chrztu należy – obok bierzmowania i Eucharystii – do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. „Chrzcić” – oznacza zanurzać w wodzie. Każdy ochrzczony zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2 Kor 5,17). Chrystus rozpoczął swoją publiczną działalność od przyjęcia chrztu w Jordanie. Po swoim zmartwychwstaniu ustanowił nowy chrzest. Uznał, że podobnie jak Żydzi mieli swoje obrzezanie, tak chrześcijanie będą mieli chrzest jako „niezatarte duchowe znamię” – znak włączenia ich do wspólnoty Kościoła. Jezus dał Apostołom nakaz: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19-20).

Chrzest odpuszcza grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste, a także kary za grzech. Jednoczy także z Chrystusem i pozwala uczestniczyć w Jego kapłaństwie, daje uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej oraz włącza we wspólnotę Kościoła. Obdarowuje również cnotami – wiarą, nadzieją i miłością i darami Ducha Świętego. Każdy ochrzczony zostaje opieczętowany niezniszczalnym duchowym znamieniem i już na zawsze przynależy do Chrystusa. 

Dokumenty wymagane do spisania aktu Chrztu św.

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców. 

Przed chrztem - czyli jakie kroki należy podjąć przed chrztem własnego dziecka

 1. Przynajmniej jeden z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania wraz z świadectwem urodzenia dziecka i zaświadczeniami od rodziców chrzestnych.
 2. W kancelarii zostaje spisany Formularz Zgłoszenia do Chrztu Dziecka, z którego dane po chrzcie zostaną wpisane do Księgi Chrztów (Wszelkie ewentualne zmiany danych w tej Księdze są później możliwe jedynie po okazaniu właściwego dokumentu z USC).
 3. Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę i ojca chrzestnego - podać: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, data i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.
 4. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani przynieść ze swoich parafii zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami – takie zaświadczenie wydaje zawsze kancelaria parafialna parafii, w której się mieszka. W przypadku nie dostarczenia takiego zaświadczenia osoba może zostać niedopuszczona do godności matki czy ojca chrzestnego. Zaświadczenia należy przedstawić przy zgłaszaniu dziecka do chrztu.
 5. Rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestnictwa w nauce przed chrztem, która odbywa się w sobotę przed niedzielą chrztu św. o godzinie 19.00.
 6. Rodzice i chrzestni, jeżeli brak ku temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty. (Nie mogą skorzystać z sakramentu pokuty osoby żyjące ze sobą na sposób małżeństwa, ale niemające ślubu kościelnego – a więc osoby żyjące ze sobą tylko na ślubie cywilnym czy też w tzw. konkubinacie). 

Kandydat na rodzica chrzestnego musi spełniać następujące warunki (kan. 872 - 874 KPK):

 • mieć ukończone 16 lat,
 • być wierzącym i praktykującym katolikiem,
 • mieć przyjęte sakramenty: chrztu, Komunii św. i bierzmowania
 • prowadzić życie zgodne z wyznawaną wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić,
 • nie może być osobą żyjącą w związku niesakramentalnym, odrzucającą naukę Kościoła, niepraktykującą, osobą, która formalnie wyrzekła się wiary, czy też osobą, która w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji lub nie życzy sobie i nie przyjmuje wizyty duszpasterskiej kapłana. 

Odpowiedzialność rodziców chrzestnych

Kiedyś czasy, gdy do chrztu przystępowali przeważnie ludzie dorośli. Tak było w początkach Kościoła. Kiedy jednak młodzi chrześcijanie sami zostawali rodzicami, nie chcieli czekać, aż ich dzieci dorosną i same podejmą decyzję o chrzcie. Pragnęli podzielić się ze swoimi dziećmi wiarą, która dla nich samych była wielkim skarbem, jak najszybciej, wnet po urodzeniu. Ponadto nie chcieli swoich dzieci narażać na śmierć bez chrztu świętego. Dlatego przynosili swoje dzieci do chrztu jak najszybciej po urodzeniu, gwarantując, że sami postarają się, by ich dziecko ochrzczone jako niemowlę, otrzymało wychowanie w wierze. Kościół nie chciał zostawiać ich samych z tym poważnym zadaniem, dlatego dodał im swego rodzaju zastępców, czyli „rodziców chrzestnych”. Mieli oni czuwać nad religijnym wychowaniem chrześniaków, pomagać rodzicom dziecka w katolickim wychowaniu, a gdyby rodzice przedwcześnie zmarli, sami mieli zatroszczyć się, by wychowanie dziecka przebiegało zgodnie z zasadami wiary.

I takie jest właśnie pierwszorzędne zadanie rodziców chrzestnych: pomagać chrześniakom wzrastać w wierze. Aby temu zadaniu sprostać, trzeba być samemu wierzącym, gotowym służyć radą i przykładem własnego życia. Nie dziwmy się zatem, jeżeli ksiądz proboszcz naszej parafii nie wyrazi zgody, by chrzestną była nasza serdeczna koleżanka, która jednak żyje w tzw. „drugim małżeństwie”. Jakżeż może się starać o chrześcijańskie wychowanie ktoś, kto sam w swoim życiu nie zdał egzaminu z chrześcijańskich zasad? Jak można oczekiwać wychowania w szacunku dla Mszy św. ze strony kogoś, kto w kościele nie bywa prawie nigdy? Dopuszczenie kogoś takiego do poważnej funkcji ojca czy matki chrzestnej dowodziłoby, że Kościół nie traktuje poważnie wymagania o katolickim wychowaniu dziecka, które przyjmuje w szeregi swoich wyznawców. 

Terminy udzielania sakramentu Chrztu Świętego w naszej parafii.

II i IV niedziela miesiąca

 • Msza św. o godzinie 10:00

III sobota miesiąca

 • Msza św. o godzinie 12:00 

W wyjątkowych sytuacjach Chrzest może zostać udzielony w innym terminie.